Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2022

§ 1. Definicje

W niniejszym dokumencie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenia:

 1. Zgoda – zgoda o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Dostawcą Usług a Użytkownikiem na warunkach określonych w Regulaminie;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca ze Strony Internetowej.
 3. Przerwa Techniczna – czasowe wstrzymanie działania Strony Internetowej lub jej poszczególnych stron lub funkcji z przyczyn technicznych, np. w związku z konserwacją, modernizacją lub naprawą Strony Internetowej.
 4. Materiały Edukacyjne – materiały dostępne na Stronie Internetowej lub dostarczane przez Dostawcę Usług na żądanie Użytkownika w dziedzinie tworzenia stron internetowych, pozycjonowania stron, reklamy w internecie i SEM, w szczególności artykuły, e-booki, informacje o nowych usługach.
 5. Siła Wyższa – każde zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym lub losowym, na które Dostawca Usług i Użytkownik nie mają wpływu i którego nie mogą zapobiec, w tym zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany wyjątkowe lub klęski żywiołowe.
 6. RODO – Rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 7. Materiały – Materiały Edukacyjne i inne informacje dostępne na Stronie Internetowej.
 8. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („podmiot danych”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator internetowy lub do jednego lub większej liczby czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
 9. Przetwarzanie – wszelkie operacje wykonywane na Danych Osobowych, takie jak zbieranie, rejestrowanie, przechowywanie, organizowanie, modyfikowanie, udostępnianie i usuwanie, zwłaszcza te wykonywane w systemach IT;
 10. Regulamin – niniejsze zasady stosowane do Strony Internetowej;
 11. Usługi – usługi określone w Regulaminie, świadczone przez Dostawcę Usług dla Użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej;
 12. Dostawca Usług – AGILER PRO CONSULTING – Andrzej Oleksyn, NIP: 8943194370, z siedzibą przy ul. Gwiazdzistej 22/3, 53-413 Wrocław, Polska, e-mail: support(at)agiler.pro
 13. Użytkownik – użytkownik korzystający ze Strony Internetowej;
 14. Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona przez Dostawcę Usług pod adresem URL www.agiler.pro

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki świadczenia Usług, w szczególności zasady działania Strony Internetowej, procedury i warunki wyrażenia Zgód oraz warunki dostępu do treści Strony Internetowej i ich użytkowania.
 2. Aby korzystać ze Strony Internetowej, konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu i spełnienie wymagań w nim określonych.
 3. Dostawca Usług jest właścicielem Strony Internetowej i ma prawo do dysponowania zasobami Strony Internetowej.

§ 3. Wymagania techniczne i zasady korzystania ze strony internetowej

 1. Aby korzystać ze Strony Internetowej, Użytkownik powinien posiadać:
  a) komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) połączone z Internetem i z oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do Strony Internetowej;
  b) przeglądarkę internetową z włączonym JavaScript i obsługą plików cookies. Aby zapewnić najwyższą jakość Usług, przeglądarka internetowa powinna być zaktualizowana do najnowszej możliwej wersji.
 2. Dostawca Usług ma prawo wprowadzać Przerwy Techniczne. Dostawca Usług poinformuje Użytkownika o wszelkich planowanych Przerwach Technicznych, które mogą wpłynąć na normalne korzystanie ze Strony Internetowej, poprzez umieszczenie informacji o planowanej Przerwie Technicznej na Stronie Internetowej.
 3. W przypadku awarii Strony Internetowej Dostawca Usług dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić funkcjonalności Strony Internetowej.

§ 4. Usługi

 1. Celem Strony Internetowej jest przedstawienie oferty Dostawcy usług, działalność edukacyjna i informacyjna oraz dostarczanie Materiałów w dziedzinie marketingu internetowego.
 2. Zgoda o świadczenie Usług pomiędzy Dostawcą Usług a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przeglądania treści Strony Internetowej przez Użytkownika i wygasa w momencie zakończenia korzystania ze Strony Internetowej.
 3. Korzystanie ze Strony Internetowej i dostęp do Materiałów jest bezpłatny, z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej.
 4. Na Stronie Internetowej znajdują się linki do innych stron. Dostęp do materiałów na tych stronach może być płatny.
 5. Dostęp do niektórych Usług i Materiałów może wymagać od Użytkownika podania imienia i adresu e-mail. Materiały zostaną wysłane na podany adres e-mail.
 6. Na Stronie Internetowej znajdują się również treści marketingowe. Treści marketingowe nie będą wysyłane na adres e-mail Użytkownika bez jego wcześniejszej zgody.
 7. Korzystanie z Usług nie wymaga rejestracji na Stronie Internetowej.
 8. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  a) podawania Dostawcy Usług wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych Użytkownika;
  b) korzystania z oferowanych przez Dostawcę Usług Usług w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego i bez naruszania praw osób trzecich, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także zwyczajami i zasadami współżycia społecznego przyjętymi w tym zakresie, w szczególności nie dostarczania treści nielegalnych.

§ 5. Newsletter

 1. Warunkiem otrzymania Newslettera jest podanie ważnego adresu e-mail oraz zaakceptowanie poniższych zgód.
 2. Newsletter dostarczany jest na żądanie Użytkownika po wyrażeniu zgody i zawiera Materiały Edukacyjne, a także informacje handlowe dotyczące Dostawcy Usług lub produktów i usług partnerów Dostawcy Usług.
 3. Aby móc korzystać z Newslettera Użytkownik powinien:
  a) podać ważny adres e-mail;
  b) zgodzić się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
  c) zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Newsletter świadczony jest przez czas nieokreślony.
 5. Zgoda na Newsletter zostaje wyrażona z chwilą zaakceptowania Regulaminu i potwierdzenia linku potwierdzającego subskrypcję Newslettera.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Newslettera bez podawania przyczyny, wysyłając e-mail do Dostawcy Usług lub klikając na link zawarty w każdym e-mailu pod słowami „Wypisz się”.

§ 6. Odpowiedzialność

 1. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) nieświadczenie lub nienależyte świadczenie Zgody wynikające z Siły Wyższej;
  b) nieświadczenie lub nienależyte świadczenie jakichkolwiek obowiązków wynikających ze Zgody w zakresie spowodowanym niewykonaniem jakichkolwiek obowiązków przez Użytkownika, w tym, ale nie ograniczając się do, używania Strony Internetowej niezgodnie z jej przeznaczeniem;
  3) jakiekolwiek treści zamieszczane na Stronie Internetowej przez Użytkowników, w tym za naruszenie praw osób trzecich (w tym praw autorskich i moralnych praw autorskich) w związku z takimi treściami.
 2. Dostawca Usług oświadcza, że Materiały są zbierane i redagowane z należytą starannością. Ze względu na przedmiot Materiałów, Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i dokładność Materiałów zawartych w zasobach Strony Internetowej, w szczególności Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność nauki z Materiałów Edukacyjnych.
 3. Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa powyżej, nie mają zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami, w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 7. Dane osobowe i klauzula informacyjna

 1. Dostawca Usług jest administratorem Danych Osobowych.
 2. Regulacje dotyczące polityki prywatności Dostawcy Usług i zasady dotyczące plików cookies określone są w oddzielnym dokumencie, tj. Polityka Prywatności, pod adresem: www.agiler.pro/polityka-prywatnosci

§ 8. Reklamacje

 1. Reklamację dotyczącą działania Strony Internetowej i świadczonych Usług można złożyć drogą elektroniczną na adres: support(at)agiler.pro lub na piśmie na adres: ul. Gwiazdzista 22/3, 53-413 Wrocław, Polska.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, opisu sprawy oraz żądania.
 3. Dostawca Usług zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania. W przypadku Konsumentów, Dostawca Usług udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację na piśmie lub na innym trwałym nośniku.
 4. Na stronie www.ec.europa.eu/consumers Konsument może skorzystać z platformy UE (platformy ODR) do elektronicznego zgłaszania sporu z Dostawcą Usług. Platforma ODR umożliwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie sporów między Konsumentami a przedsiębiorcami online dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów sprzedaży lub usług zawartych online między Konsumentem zamieszkałym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w Unii Europejskiej.

§ 9. Prawa własności intelektualnej

 1. Użytkownik nie może dostarczać przez Stronę Internetową treści nielegalnych naruszających zasady współżycia społecznego lub moralności, w tym w szczególności treści obraźliwych, pornograficznych, nienawistnych, wulgarnych, fałszywych lub wprowadzających w błąd, zawierających wirusy lub złośliwe oprogramowanie lub naruszających prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub fałszywe informacje szkodzące dobremu imieniu Dostawcy Usług.
 2. Udostępnienie Materiałów lub przekazanie ich Użytkownikom nie oznacza przyznania ani przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej, chyba że takie przyznanie lub przeniesienie wynika z wyraźnego oświadczenia Dostawcy Usług. Użytkownicy mogą korzystać z Materiałów tylko w zakresie prywatnego lub osobistego użytku. Użytek prywatny lub osobisty obejmuje korzystanie z pojedynczych kopii dzieł przez grupę osób, które są ze sobą spokrewnione, zwłaszcza przez krew lub małżeństwo, lub które są w relacji społecznej.
 3. Użytkownik nie może w szczególności:
  a) wykonywać, zwłaszcza w celach komercyjnych, kopii, modyfikować lub przekazywać elektronicznie lub w inny sposób Materiałów lub ich części;
  b) dystrybuować Materiałów osobom innym niż te wskazane w punkcie 2 zdanie drugie powyżej.
 4. Dostawca Usług jest właścicielem prawnym do wszystkich rozwiązań technicznych, elementów graficznych i innych podstron Strony Internetowej.

§ 10. Zagrorżenia

 1. Jak każdy inny użytkownik Internetu, Użytkownik jest narażony na zagrożenia online. Główne zagrożenie dla każdego użytkownika Internetu wiąże się z potencjalnym zainfekowaniem ich systemu ICT oprogramowaniem stworzonym głównie w celu wyrządzenia szkody, takim jak wirusy, błędy lub trojany. Aby uniknąć odpowiednich zagrożeń, w tym tych pojawiających się w momencie otwierania e-maili, zaleca się Użytkownikom instalację oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej na urządzeniach używanych do połączenia ze Stroną Internetową oraz bieżącą aktualizację takiego oprogramowania.
 2. Ponadto Dostawca Usług informuje Użytkowników, że konkretne zagrożenia związane z korzystaniem ze Strony Internetowej obejmują działania hakerów mające na celu włamanie się zarówno do systemu Dostawcy Usług (np. ataki na jego strony) jak i systemu Użytkownika.
 3. Dostawca Usług informuje Użytkowników, że stosuje najnowocześniejsze technologie ochrony w celu złagodzenia ryzyka, o którym mowa w § 10.1-2; jednakże należy podkreślić, że nie ma dostępnych rozwiązań, które w pełni i całkowicie chroniłyby przed opisanymi działaniami niepożądanymi.

§11. Zmiany w regulaminie

 1. Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w przypadku:
  a) zmiany warunków technicznych funkcjonowania Strony Internetowej, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
  b) zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub urządzeń potrzebnych do obsługi Strony Internetowej, w tym wprowadzonych przez producentów lub podmioty mające prawa do oprogramowania lub do urządzeń w kwestii;
  c) decyzji lub wyroków wpływających lub potencjalnie wpływających na Regulamin lub działanie Strony Internetowej wydanych przez kompetentne organy publiczne;
  d) Siły Wyższej;
  e) zmian formalnych lub organizacyjnych mających wpływ na działanie Strony Internetowej;
  f) innych uzasadnionych przyczyn.
 2. Dostawca Usług poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach w Regulaminie i ich zakresie poprzez umieszczenie skonsolidowanego tekstu Regulaminu na Stronie Internetowej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania tekstu Regulaminu na Stronie Internetowej. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z Usług, wysyłając rezygnację drogą e-mailową na adres: support(at)agiler.pro lub na piśmie na adres: ul. Gwiazdzista 22/3, 53-413 Wrocław, Polska.
 3. Żadna zmiana Regulaminu nie wpłynie na Usługi świadczone przed datą jej wejścia w życie.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2022 r.
 2. Użytkownik nie może przenosić żadnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na żadne strony trzecie bez zgody Dostawcy Usług.
 3. Wykonanie Regulaminu podlega prawu polskiemu.
 4. Spory dotyczące Regulaminu lub Zgód wyrażonych będą rozstrzygane przez polski sąd właściwy dla siedziby Dostawcy Usług.
 5. Par. 12.3-4 nie mają zastosowania do Konsumentów, o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa.